چهار شنبه 25/01/2023
Edit

Watch

ویدیوها
مصدق پارسا

مصدق پارسا

خبرنگار، کارمند تلویزیون، عاشق روزنامه‌، علاقمند ادبیات و سیاست

کم و بیش سه دهه پیش در کابل زاده شدم. آن شهر، پسان‌ها رفیق رازهای بی‌شمارم شد. به آن دیار و مردم سخاوتمندش وابسته‌ام و می‌کوشم که جز حقیقت بر زبان نیاورم.